Piyasadan haberler

GHOL – Fetanet Türkan ÖZİLHAN TACİR 19.06.2020 tarihinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,51 TL fiyatından 3.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 19.06.2020 tarihi itibariyle % 1,23'e ulaşmıştır

AKGUV

Şirket Esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin değiştirilmesi sebebiyle SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Kullanımı hakkı doğması ile ilgili KAP'ta yer alan bildirim

ASELS

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Haluk GÖRGÜN'ün, Başkan Vekilliği'ne Celal Sami TÜFEKCİ'nin seçilmesine Murahhas Aza olarak Haluk GÖRGÜN ve Celal Sami TÜFEKCİ'nin seçilmesine,karar verilmiştir.

 

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 Dönemsel Endeks Değişiklikleri; (BAGFS, DOCO, GSDHO, OYAKC, ANHYT, ECZYT, RYGYO, SARKY, AKSGY, ISGYO, MPARK, SELEC, SOKM, AGHOL, ENKAI, KORDS, SKBNK, YATAS, ECILC, ALBRK, ALKIM, MGROS, TOASO, VESTL, BIMAS, KOZAL, TCELL, PGSUS, TKFEN, TTKOM, SAHOL) BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce;  BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinde 2020 yılı üçüncü üç aylık dönemi için (01.07.2020-30.09.2020) değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

BOSSA

Dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde, Bossa olarak yaptığı Ar-Ge faaliyetleri kapsamında dokunmuş kumaştan yapılmış, antimikrobiyel, antiviral, antibakteriyel ve su itici özellikte minimum 5 yıkama dayanımlı maske kumaşı üretimine başlanmıştır.

BRKO

irket bünyesinde bulunan Koyunlu Halı markası ürünlerinin pazarlaması için Merkezi Ankara İlinde bulunan Niğde Halı Kilim Mobilya D.T.M Ltd. Şti  ile İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerini kapsayan Toptancı Bölge Ana Bayi sözleşmesi imzalanmıştır.

CEOEM

Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020/7 sayılı toplantı sonucunda, satışa hazır bekletilen 1.700.000 TL nominal değerli payların satışının tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6 ncı maddesinin Şirketin çıkarılmış sermayesinin 44.000.000 TL.ye ulaşması sebebiyle tadil edilmesine karar verilen sermaye maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru  onaylanmış olup Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri  gerçekleştirilecektir.

EREGL

Şirketin 19 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirketin kendi paylarını geri almasını teminen KAP'ta yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

GUSGR

Sn. Doğukan Karakaya'nın Bankasürans Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.

HALKS, - GUSGR

Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim; Şirketin ve Ziraat Sigorta A.Ş.'nin, Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde birleştirilmesi için Güneş Sigorta A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle birleşmesine ilişkin YK kararı ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım

HAYAT

Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin, Dünya Varlık Yönetim A.Ş. hükmi çatısı altında birleşme işlemi kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapmış olduğu başvuru, Kurul'un 19 Haziran 2020 tarihli toplantısında görüşülmüş ve Hayat Varlık'ın tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye devrolmasına karar verilmiştir. Birleşme işlemlerinin yasal olarak tamamlanabilmesi için gereken işlem adımları BDDK tarafından Şirkete verilen süre çerçevesinde tamamlanacaktır. Birleşme işlemlerinin tamamlanmasının akabinde Şirket faaliyetleri Dünya Varlık hükmi çatısı altında devam edecektir.

ITTFH, ADESE

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. dan kullanılan toplam 47.244.206 TL tutarındaki KGF-İşletme kredilerinin yıllık % 16,80 faiz oranı, % 11,40 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 18.06.2021 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 48 ay vadeli, aylık eşit taksitler olarak belirlenmiştir.

KRSTL

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu  ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak; şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle, "Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi " tebliğde belirtilen şartları sağlayacak şekilde 16/06/2020-16/06/2021  tarihleri itibariyle  1 yıl süreyle geçerli  olacak şekilde yapılmıştır.

KRTEK

Ülke genelinde pandemi kısıtlamaların azaltılması ve yeni normale dönüş adımlarının atılması neticesinde gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren kısmen azaltılan devam eden üretimin tekrar tam kapasiteye  dönülmesine, Önümüzdeki dönemde risk faktörlerinin tekrar oluşması durumunda ise kısmi üretime geçilmesi ve kısa çalışma programının uygulanması için genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

OSMEN

Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 31 sayılı kararı doğrultusunda, Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 556 Ada, 1 Parsel, 2 adet iş yerinin toplam 2.100.000 TL bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiş olup tapu devir işlemi 19.06.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.

OZKGY

Covid-19 salgınına ilişkin olarak kamu otoritelerinin açıkladığı kademeli normalleşmeye geçiş kararları dikkate alınarak;  Şirketin 20/03/2020 ve 07/04/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararları kapsamında Covid-19 önlemlerine ilişkin olarak geçici süre ile faaliyetleri durdurulan Bulvar 216 Alışveriş Merkezi 01/06/2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.

 

SERVE

 

İlgide kayıtlı özel durum açıklaması ile Şirketin 11.559.492,45 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 55.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000 TL satış bedeli karşılığı ihraç edilecek A ve B grubu payların Veysi Kaynak'a tahsisli olarak satılmasına ilişkin olarak yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.06.2020 tarihli ve 2020/36 sayılı Haftalık Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, ilgili prosedür çerçevesinde satış işlemi ihraç fiyatının belirlenmesi ve belirlenecek fiyata göre SPK'dan alınacak onaylı ihraç belgesinin talep edilebilmesini teminen İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. araçlığıyla 19.06.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

 

SEYKM

 

Üretim  portföyü "el dezenfektanı" üreterek geliştirmek amacıyla Sağlık  Bakanlığına yaptığı ruhsat başvurusu, Bakanlığın 18.06.2020 tarihli yazısı  ile uygun bulunmuş olup geçici ruhsat verilmesi kabul edilmiştir. Bu  çerçevede, dezenfektan  üretimi için gerekli tesis ve kurulum çalışmaları da tamamlanmış  olup 22.06.2020 tarihinden itibaren el dezenfektanı üretimi ve  satışına başlanacaktır

 

SKY,  SKYMD

 

20.04.2020 Tarihinde Şirketin sahip olduğu Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. hisselerinin tamamının Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye devredilmesine ilişkin sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 12.06.2020 Tarih ve 12233903-350.07-E.5959 sayılı izin çerçevesinde 19.06.2020 tarihi itibariyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye devredilmiştir."

 

TCELL

 

15.01.2020 tarihli özel durum açıklama çerçevesinde, Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Global Bilgi Paz. Dan. ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. ve Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş.'nin toplamda %55'ine sahip olduğu İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.'deki paylarının tamamının Intralot Iberia Holding SAU'ya devrine yönelik işlem için Rekabet Kurulu onayı alınmıştır.

 

TIRE

 

Şirketin İzmit Fabrika İşletme Genel Müdürü olarak çalışan Sn. Ömer Eğilmez, 03.07.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılacak olup, İzmit Fabrika İşletme Genel Müdürü pozisyonu için yeni bir atama yapılana kadar geçecek olan sürede, İzmit Fabrika yönetimi Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü ( CEO) Sn. Sevinç Yener Çimecioğlu tarafından yürütülecektir.

 

 

TKFEN

 

Bağlı ortaklıklardan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Katar Bayındırlık İşleri İdaresi'nden (Ashghal) Al Khor Expressway Bağlantı Yolları İnşaatı işini 548 milyon Katar Riyali (yaklaşık 150 milyon Amerikan Doları) bedel ile kazanmıştır. Projenin tamamlanma süresi 24 ay olarak planlanmıştır.

 

 

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

 

AGHOL

 

Tuğban İzzet AKSOY 19.06.2020 tarihinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,51 TL fiyatından 4.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 19.06.2020 tarihi itibariyle % 1,85'e ulaşmıştır

 

AGHOL

İbrahim İzzet ÖZİLHAN 19.06.2020 tarihinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,51 TL fiyatından 3.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 19.06.2020 tarihi itibariyle % 1,23'e ulaşmıştır

 

AGHOL

Tuncay ÖZİLHAN 19.06.2020 tarihinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. A Grubu payları ile ilgili olarak 19,51 TL fiyatından 9.000.000 toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem öncesinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. sermayesinde sahip olduğu DOĞRUDAN VE DOLAYLI PAYLARIN TOPLAMI şirket sermayesinin % 16’sını teşkil ederken, satış işlemi neticesinde uhdede kalan DOĞRUDAN VE DOLAYLI paylarının şirket sermayesindeki oranı da % 13’e düşmüştür.

 

AGHOL

Fetanet Türkan ÖZİLHAN TACİR 19.06.2020 tarihinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,51 TL fiyatından 3.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 19.06.2020 tarihi itibariyle % 1,23'e ulaşmıştır

AGHOL

Talip Altuğ AKSOY 19.06.2020 tarihinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,51 TL fiyatından 4.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 19.06.2020 tarihi itibariyle % 1,85'e ulaşmıştır

 

AGHOL

Tülay AKSOY 19.06.2020 tarihinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. A Grubu payları ile ilgili olarak 19,51 TL fiyatından 9.000.000 toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem öncesinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. sermayesinde sahip olduğu DOĞRUDAN VE DOLAYLI PAYLARIN TOPLAMI şirket sermayesinin % 17’sini teşkil ederken, satış işlemi neticesinde uhdede kalan DOĞRUDAN VE DOLAYLI paylarının şirket sermayesindeki oranı da % 13’e düşmüştür.

 

AGHOL

İpek Nezahat ÖZKAN 19.06.2020 tarihinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,51 TL fiyatından 3.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 19.06.2020 tarihi itibariyle % 1,23'e ulaşmıştır

 

AVGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.

DAGHL

 

Aydın Veli SERİN 18,06,2020  tarihinde .DAGİ YATIRIM HOLDİNG payları ile ilgili olarak .8,66-8,26 TL fiyat aralığından 357500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DAGİ YATIRIM HOLDİNG sermayesindeki payları/oy hakları18,06,2020 tarihi itibariyle %1,9212 sınırına  ulaşmıştır.

 

KFEIN

 

Erdoğan Hakan ÇELİK 18.06.2020 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,7- 17 TL fiyat aralığından 9803 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. sermayesindeki payları %0,14 oy haklarım %0,11 sınırına ulaşmıştır.

 

KRDMB, KRDMD

 

Ahmet Zeki YOLBULAN 18.06.2020 tarihinde Kardemir A.Ş.payları ile ilgili olarak 2,90 TL fiyattan 65.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D) satış ve 2,90 tl fiyattan 15.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (B) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 18.06.2020 tarihi itibariyle % 0 sınırına düşmüştür.

 

MEPET

 

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 19.06.2020 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 2,85-3,05 TL fiyat aralığından 961.394-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki payları 19.06.2020 tarihi itibariyle % 4,05 olmuştur.

 

METUR

 

13/03/2020 tarih 08 nolu Yönetim Kurulu kararı ile (yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla) geri alınan payların satışı 19.06.2020 tarihinde 2,4388  tl ortalama  fiyattan gerçekleşmiştir.  Geri alınan payların elden çıkarılması sonucu elde edilen  toplam tutar  iştiraklerde ve faaliyette bulunduğu alanlarda değerlendirilmek üzere   kullanılacaktır.

 

OSMEN

 

Mehmet Taylan TATLISU 18.06.2020 - 18.06.2020 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,5 - 7,5 TL fiyat aralığından 26.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 18.06.2020 tarihi itibariyle %5,45 sınırına ulaşmıştır.

 

PEGYO

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.

 

SALIX

 

Hissedarlardan Serpil Duranoğlu'ndan gelen hisse satış bilgisi,Salix Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 19.06.2020 tarihinde 16124 adet 11,20 TL'den satış işlemi gerçekleştirilmiştir

 

Kaynak  A1 Capital

Hibya Haber Ajansı

Okunma